torstai 14. lokakuuta 2010

Facebook nästa för kommunerna?

I österbottniska kommunen Korsnäs, har man en tradition av att ordna byarundor vid inledandet av en ny mandatperiod. Ledande förtroendevalda och tjänstemän åker ut till varje by och diskuterar, och får sålunda feedback på den kommunala verksamheten. Även mitt i en period kan byarundor ordnas. Det är emellertid främst äldre som är intresserade att komma ut och diskutera, liksom personer som varit eller är aktiva inom kommunpolitiken. I andra kommuner har man försökt ordna diskussionerna i caféform eller som medborgarsamtal.

Men frågan är: Hur skall man locka ut även lite yngre och/eller icke kommunaktiva? I kommunerna finns även flera föreningar och organisationer, såsom byaråd och ungdomsföreningar, men de är nog inte något systematiskt remissorgan i kommunala frågor i de flesta kommuner. Ibland initierar de ärenden och kommenterar aktuella ärenden. Däremot har flera kommuner gått inför att skapa äldreråd och ungdomsråd, vilka har rollen av halvkommunala organ och möjlighet att ge utlåtanden och initiera i ärenden som berör dem. De har även en viss budget för detta ändamål.

För Korsnäs har en egen informationstidning, Korsnäs-Nytt, varit mycket lyckat. Kommuninvånarna läser dem från ”pärm till pärm”. Vad gäller att samla namn på listor så går det i vågor, medan det tycks bli allt svårare att få någon att ställa upp för gemensamma angelägenheter i val och senare till olika nämnder och andra organ. Det är även sällan som en privat person initierat ett ärende, oftast är det fråga om någon hem- och skolaförening, eller en grupp föräldrar som initierat ett ärende. Det kan också vara någon grupp ungdomar eller en förening, och oftast har det handlat om att de önskat sig mera ordnade fritidsaktiviteter, eller möjligheter i någon form.

I Korsnäs håller man som bäst på och uppdaterar sitt strategidokument Korsnäs 2020. Inom detta arbete har de hört olika nämnders ledande förtroendevalda och tjänstemän och gått ut med ett upprop i sin informationstidning. Där har de bett kommuninnevånare att ge synpunkter på hur de vill utveckla kommunen fram till år 2020. Inom strategikommittén hade de kanske förväntat sig mera svar än de som kom in. Att tänka tio år framåt är alla gånger inte så enkelt, för de flesta av kommentarerna berörde ämnen som redan nu är på ett eller annat sätt aktuella, eller kommentarer av mer allmän övergripande karaktär. Nu är man inne i nästa fas av hörande. Först i tur står representanter för de större samarbetsparterna inom social- och hälsovården och därefter näringslivet. Äldre- som ungdomsrådet skall även få ge sina synpunkter på utkastet till strategidokument.

Vad beträffar hemsidor på nätet, så är det ju en självklarhet att alla kommuner har en egen sida. Men hur skall kommunerna förhålla sig till de sociala medierna då? Fullmäktigeordföranden för Korsnäs kommun Ann-Sofi Backgren är som person med i sociala medier och skriver blogg, där rollen som förtroendevald, person i yrkeslivet och privatperson flyter ihop. Att ha många olika vänner på Facebook är också en verklighet, liksom det är en självklarhet i dag att här ha vänner från olika politiska partier och över generationsgränserna. Men kommunerna lyser ännu med sin frånvaro på Facebook. När tar de steget in i de sociala medierna på allvar, och när börjar de utarbeta sina egna sociala mediastrategier? Medierna påverkar allt mera vardagen. Det är där du börjar träffa allt mera den brokiga skaran av kommuninnevånarna och får direkt feedback – närdemokrati, avslutar skribenten Ann-Sofi Backgren, som är fullmäktigeordförande och projektledare för världsarvsprojektet Livet som lots/Fyrvaktaren på Moikipää fyr – skärgårdskulturarv i Malax och Korsnäs kommuner.

Samandrag av en artikel i Maaseutu Plus 4/2010!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti